The Food

밥Rice

 • 0
 • 204
 • 12
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 312
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 292
 • 1
 • 0
BBQ 모듬꼬치 ₫ 500,000

해물요리

 • 0
 • 172
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 274
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 198
 • 1
 • 0

밥Rice

 • 0
 • 204
 • 1
 • 0
마약김밥 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 192
 • 1
 • 0
냄비우동 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 190
 • 1
 • 0
군만두 ₫ 100,000

닭요리

 • 0
 • 255
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 248
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 248
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 251
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 256
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 261
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 266
 • 1
 • 0

찌개류

 • 0
 • 157
 • 1
 • 0
부대찌개 ₫ 300,000

탕요리

 • 0
 • 149
 • 1
 • 0
얼큰짬뽕탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 146
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 141
 • 1
 • 0
오뎅탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 142
 • 1
 • 0
홍합탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 149
 • 1
 • 0
시원 조개탕 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 163
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 144
 • 1
 • 0
계란찜 ₫ 100,000

돼지고기요리

 • 0
 • 195
 • 1
 • 0
제육볶음 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 158
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 145
 • 1
 • 0
칠리새우 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 155
 • 1
 • 0
모듬소세지 ₫ 250,000