The Food

밥Rice

 • 0
 • 117
 • 12
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 170
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 165
 • 1
 • 0
BBQ 모듬꼬치 ₫ 500,000

해물요리

 • 0
 • 102
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 154
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 112
 • 1
 • 0

밥Rice

 • 0
 • 121
 • 1
 • 0
마약김밥 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0
냄비우동 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 108
 • 1
 • 0
군만두 ₫ 100,000

닭요리

 • 0
 • 147
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 136
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 140
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 139
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 140
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 149
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 134
 • 1
 • 0

찌개류

 • 0
 • 89
 • 1
 • 0
부대찌개 ₫ 300,000

탕요리

 • 0
 • 82
 • 1
 • 0
얼큰짬뽕탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 78
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 76
 • 1
 • 0
오뎅탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 81
 • 1
 • 0
홍합탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 84
 • 1
 • 0
시원 조개탕 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 91
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 80
 • 1
 • 0
계란찜 ₫ 100,000

돼지고기요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
제육볶음 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 87
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 81
 • 1
 • 0
칠리새우 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 87
 • 1
 • 0
모듬소세지 ₫ 250,000