The Food

밥Rice

 • 0
 • 52
 • 12
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 69
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 66
 • 1
 • 0
BBQ 모듬꼬치 ₫ 500,000

해물요리

 • 0
 • 44
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 62
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 52
 • 1
 • 0

밥Rice

 • 0
 • 50
 • 1
 • 0
마약김밥 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 53
 • 1
 • 0
냄비우동 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 51
 • 1
 • 0
군만두 ₫ 100,000

닭요리

 • 0
 • 60
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 60
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 59
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 60
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 58
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 65
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 57
 • 1
 • 0

찌개류

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0
부대찌개 ₫ 300,000

탕요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0
얼큰짬뽕탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 31
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 34
 • 1
 • 0
오뎅탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0
홍합탕 ₫ 250,000

탕요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0
시원 조개탕 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 41
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 35
 • 1
 • 0
계란찜 ₫ 100,000

돼지고기요리

 • 0
 • 43
 • 1
 • 0
제육볶음 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 41
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 36
 • 1
 • 0
칠리새우 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0
모듬소세지 ₫ 250,000