The Food

돼지고기요리

 • 0
 • 321
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 236
 • 1
 • 0

Delivery

닭요리

 • 0
 • 319
 • 1
 • 0
닭다리 (대) ₫ 310,000 (중) ₫ 165,000

탕요리

 • 0
 • 334
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 326
 • 2
 • 0
설렁탕 ₫ 160,000

면요리

 • 0
 • 270
 • 1
 • 1
우동 ₫ 160,000

베트남요리

 • 0
 • 207
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 168
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 178
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 422
 • 1
 • 0

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 217
 • 3
 • 0
돼지불백 ₫ 180,000

면요리

 • 0
 • 214
 • 1
 • 0
물냉면 ₫ 89,000

소고기요리

 • 0
 • 363
 • 1
 • 0
소고기 모듬 ₫ 389,000

돼지고기요리

 • 0
 • 265
 • 2
 • 0
쪽갈비 ₫ 189,000

밥Rice

 • 0
 • 444
 • 1
 • 0
잡채밥 ₫ 160,000

밥Rice

 • 0
 • 280
 • 1
 • 0
볶음밥 ₫ 120,000

해물요리

 • 0
 • 323
 • 1
 • 0

해물요리

 • 0
 • 240
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 202
 • 1
 • 0

찌개류

 • 0
 • 239
 • 1
 • 0
된장찌개 ₫ 89,000

Delivery

해물요리

 • 0
 • 282
 • 1
 • 0
굴전 ₫ 300,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 357
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 290
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 285
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 185
 • 2
 • 0
삼겹살 ₫ 89,000

튀김요리

 • 0
 • 256
 • 1
 • 0
깐풍기 ₫ 500,000

튀김요리

 • 0
 • 275
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 300,000

면요리

 • 0
 • 261
 • 1
 • 0
짜장면 ₫ 100,000