The Food

탕요리

 • 0
 • 176
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 190
 • 1
 • 0
얼큰순대국 ₫ 170,000

베트남요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 90
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 147
 • 1
 • 0
뼈해장국 ₫ 160,000

탕요리

 • 0
 • 234
 • 1
 • 0
순대국 ₫ 160,000

Delivery

면요리

 • 0
 • 155
 • 1
 • 0

Delivery

면요리

 • 0
 • 157
 • 1
 • 0
까르보나라 ₫ 130,000

Delivery

기타요리

 • 0
 • 214
 • 1
 • 0
김치전 ₫ 100,000

밥Rice

 • 0
 • 297
 • 1
 • 0
고추잡채밥 ₫ 160,000

밥Rice

 • 0
 • 198
 • 1
 • 0
마파두부밥 ₫ 160,000

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 248
 • 3
 • 0
삼겹살 ₫ 140,000

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 215
 • 2
 • 0

Delivery

밥Rice

 • 0
 • 221
 • 2
 • 0

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 213
 • 4
 • 0
삼겹살 ₫ 120,000

Delivery

기타요리

 • 0
 • 179
 • 1
 • 0

Delivery

기타요리

 • 0
 • 180
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 138
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 183
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 137
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 241
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 182
 • 1
 • 0

Delivery

닭요리

 • 0
 • 255
 • 1
 • 0
닭다리 (대) ₫ 310,000 (중) ₫ 165,000

탕요리

 • 0
 • 264
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 250
 • 2
 • 0
설렁탕 ₫ 160,000

면요리

 • 0
 • 216
 • 1
 • 1
우동 ₫ 160,000

베트남요리

 • 0
 • 151
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 123
 • 1
 • 0