The Food

탕요리

 • 0
 • 212
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 195
 • 2
 • 0
설렁탕 ₫ 160,000

면요리

 • 0
 • 172
 • 1
 • 1
우동 ₫ 160,000

베트남요리

 • 0
 • 98
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 81
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 84
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 280
 • 1
 • 0

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 121
 • 3
 • 0
돼지불백 ₫ 180,000

면요리

 • 0
 • 113
 • 1
 • 0
물냉면 ₫ 89,000

소고기요리

 • 0
 • 227
 • 1
 • 0
소고기 모듬 ₫ 389,000

돼지고기요리

 • 0
 • 155
 • 2
 • 0
쪽갈비 ₫ 189,000

밥Rice

 • 0
 • 223
 • 1
 • 0
잡채밥 ₫ 160,000

밥Rice

 • 0
 • 172
 • 1
 • 0
볶음밥 ₫ 120,000

해물요리

 • 0
 • 182
 • 1
 • 0

해물요리

 • 0
 • 140
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 109
 • 1
 • 0

찌개류

 • 0
 • 138
 • 1
 • 0
된장찌개 ₫ 89,000

Delivery

해물요리

 • 0
 • 168
 • 1
 • 0
굴전 ₫ 300,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 231
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 152
 • 1
 • 0

Delivery

주류

 • 0
 • 156
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 105
 • 2
 • 0
삼겹살 ₫ 89,000

튀김요리

 • 0
 • 150
 • 1
 • 0
깐풍기 ₫ 500,000

튀김요리

 • 0
 • 169
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 300,000

면요리

 • 0
 • 147
 • 1
 • 0
짜장면 ₫ 100,000

Delivery

돼지고기요리

 • 0
 • 139
 • 1
 • 0
제육볶음 ₫ 200,000

Delivery

찌개류

 • 0
 • 164
 • 1
 • 0
김치찌개 ₫ 100,000

기타요리

 • 0
 • 91
 • 1
 • 0
계란찜 ₫ 50,000