The Food

기타요리

 • 0
 • 233
 • 1
 • 0
스팸&후라이 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 223
 • 1
 • 0
쏘야볶음 ₫ 180,000

기타요리

 • 0
 • 232
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 235
 • 1
 • 0
계란말이 ₫ 160,000

기타요리

 • 0
 • 221
 • 1
 • 0
콘치즈 ₫ 100,000

튀김요리

 • 0
 • 296
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 250,000

튀김요리

 • 0
 • 305
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 237
 • 1
 • 0
피쉬앤칩스 ₫ 220,000

튀김요리

 • 0
 • 301
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 298
 • 1
 • 0
치즈돈까스 ₫ 220,000

돼지고기요리

 • 0
 • 298
 • 1
 • 0
돈까스 ₫ 200,000

튀김요리

 • 0
 • 319
 • 1
 • 0

튀김요리

 • 0
 • 309
 • 1
 • 0

오리요리

 • 0
 • 223
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 220
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 302
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 303
 • 1
 • 0
치즈불닭 ₫ 250,000

닭요리

 • 0
 • 302
 • 1
 • 0
국물닭발 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 224
 • 1
 • 0
두부김치 ₫ 200,000

생선요리

 • 0
 • 209
 • 1
 • 0
고갈비구이 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 225
 • 1
 • 0
해물파전 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 223
 • 1
 • 0
김치전 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 221
 • 1
 • 0
마른안주 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 262
 • 1
 • 0
시샤모구이 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 224
 • 1
 • 0
치킨샐러드 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 219
 • 1
 • 0
모듬과일 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 224
 • 1
 • 0
과일화채 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 225
 • 1
 • 0
얼음황도 ₫ 150,000