The Food

기타요리

 • 0
 • 36
 • 1
 • 0
스팸&후라이 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
쏘야볶음 ₫ 180,000

기타요리

 • 0
 • 32
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0
계란말이 ₫ 160,000

기타요리

 • 0
 • 32
 • 1
 • 0
콘치즈 ₫ 100,000

튀김요리

 • 0
 • 37
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 250,000

튀김요리

 • 0
 • 41
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0
피쉬앤칩스 ₫ 220,000

튀김요리

 • 0
 • 41
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 41
 • 1
 • 0
치즈돈까스 ₫ 220,000

돼지고기요리

 • 0
 • 38
 • 1
 • 0
돈까스 ₫ 200,000

튀김요리

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0

튀김요리

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0

오리요리

 • 0
 • 28
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 27
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 39
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 35
 • 1
 • 0
치즈불닭 ₫ 250,000

닭요리

 • 0
 • 36
 • 1
 • 0
국물닭발 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 31
 • 1
 • 0
두부김치 ₫ 200,000

생선요리

 • 0
 • 25
 • 1
 • 0
고갈비구이 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
해물파전 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
김치전 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
마른안주 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
시샤모구이 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0
치킨샐러드 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 32
 • 1
 • 0
모듬과일 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 35
 • 1
 • 0
과일화채 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
얼음황도 ₫ 150,000