The Food

기타요리

 • 0
 • 188
 • 1
 • 0
스팸&후라이 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 180
 • 1
 • 0
쏘야볶음 ₫ 180,000

기타요리

 • 0
 • 188
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 187
 • 1
 • 0
계란말이 ₫ 160,000

기타요리

 • 0
 • 176
 • 1
 • 0
콘치즈 ₫ 100,000

튀김요리

 • 0
 • 239
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 250,000

튀김요리

 • 0
 • 249
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 193
 • 1
 • 0
피쉬앤칩스 ₫ 220,000

튀김요리

 • 0
 • 245
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 243
 • 1
 • 0
치즈돈까스 ₫ 220,000

돼지고기요리

 • 0
 • 245
 • 1
 • 0
돈까스 ₫ 200,000

튀김요리

 • 0
 • 250
 • 1
 • 0

튀김요리

 • 0
 • 248
 • 1
 • 0

오리요리

 • 0
 • 178
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 176
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 248
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 248
 • 1
 • 0
치즈불닭 ₫ 250,000

닭요리

 • 0
 • 240
 • 1
 • 0
국물닭발 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 175
 • 1
 • 0
두부김치 ₫ 200,000

생선요리

 • 0
 • 172
 • 1
 • 0
고갈비구이 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 183
 • 1
 • 0
해물파전 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 181
 • 1
 • 0
김치전 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 177
 • 1
 • 0
마른안주 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 204
 • 1
 • 0
시샤모구이 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 181
 • 1
 • 0
치킨샐러드 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 177
 • 1
 • 0
모듬과일 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 179
 • 1
 • 0
과일화채 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 180
 • 1
 • 0
얼음황도 ₫ 150,000