The Food

기타요리

 • 0
 • 122
 • 1
 • 0
스팸&후라이 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 110
 • 1
 • 0
쏘야볶음 ₫ 180,000

기타요리

 • 0
 • 116
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 119
 • 1
 • 0
계란말이 ₫ 160,000

기타요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
콘치즈 ₫ 100,000

튀김요리

 • 0
 • 141
 • 1
 • 0
탕수육 ₫ 250,000

튀김요리

 • 0
 • 150
 • 1
 • 0

기타요리

 • 0
 • 120
 • 1
 • 0
피쉬앤칩스 ₫ 220,000

튀김요리

 • 0
 • 151
 • 1
 • 0

돼지고기요리

 • 0
 • 149
 • 1
 • 0
치즈돈까스 ₫ 220,000

돼지고기요리

 • 0
 • 148
 • 1
 • 0
돈까스 ₫ 200,000

튀김요리

 • 0
 • 147
 • 1
 • 0

튀김요리

 • 0
 • 144
 • 1
 • 0

오리요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 108
 • 1
 • 0

면요리

 • 0
 • 150
 • 1
 • 0

닭요리

 • 0
 • 153
 • 1
 • 0
치즈불닭 ₫ 250,000

닭요리

 • 0
 • 140
 • 1
 • 0
국물닭발 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 103
 • 1
 • 0
두부김치 ₫ 200,000

생선요리

 • 0
 • 104
 • 1
 • 0
고갈비구이 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 112
 • 1
 • 0
해물파전 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 110
 • 1
 • 0
김치전 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
마른안주 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 115
 • 1
 • 0
시샤모구이 ₫ 150,000

기타요리

 • 0
 • 108
 • 1
 • 0
치킨샐러드 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
모듬과일 ₫ 250,000

기타요리

 • 0
 • 113
 • 1
 • 0
과일화채 ₫ 200,000

기타요리

 • 0
 • 109
 • 1
 • 0
얼음황도 ₫ 150,000