RIO 포장마차 식당정리

 • 085.785.0156

085.785.0156 RIO 포장마차

Open : 17:00 ~ 05:00

77 Trần Bạch Đằng Bắc Mỹ Phú Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
새우구이
₫ 390.000   식당정리
삼겹살훈제구이
₫ 340,000   식당정리
후라이드치킨
₫ 300.000   식당정리
가오리찜
₫ 350.000   식당정리
닭발
₫ 200.000   식당정리
가오리튀김
₫ 320.000   식당정리
해물라면볶음
₫ 200.000   식당정리
꽃게찜
₫ 300.000   식당정리
고동요리
₫ 350.000   식당정리
쪽갈비숯불구이
₫ 280.000   식당정리
모닝글로리
₫ 100,000   식당정리
쇠고기 바베큐
₫ 350.000   식당정리
꼼장어소금구이
₫ 350.000   식당정리
제육볶음
₫ 250,000   식당정리
닭갈비
₫ 300,000   식당정리
마약떡볶이
₫ 200,000   식당정리
치킨너겟
₫ 200,000   식당정리
꼬마돈가스
₫ 250,000   식당정리
냄비우동
₫ 100,000   식당정리
부추전
₫ 200,000   식당정리
김치전
₫ 200,000   식당정리
계란전
₫ 150,000   식당정리
한치구이
₫ 250,000   식당정리
닭똥집
₫ 200,000   식당정리
누룽지
₫ 70,000   식당정리
오뎅탕
₫ 250,000   식당정리
냄비라면
₫ 100,000   식당정리
골뱅이무침
₫ 300,000   식당정리
오징어초무침
₫ 300,000   식당정리
크림새우
₫ 300,000   식당정리
칠리새우
₫ 300,000   식당정리
두부김치
₫ 250,000   식당정리
왕새우튀김
₫ 250,000   식당정리
닭볶음탕
₫ 250,000   식당정리
김치찌개
₫ 120,000   식당정리
쏘야볶음
₫ 250,000   식당정리
오징어젓갈
₫ 250,000   식당정리
오뎅볶음
₫ 60,000   식당정리
깍두기김치
₫ 100,000   식당정리
엄마김밥(2줄)
₫ 80,000   식당정리
꼬마김밥(4줄)
₫ 60,000   식당정리
낙지젓갈
₫ 140,000   식당정리
오징어덮밥
₫ 140,000   식당정리
김치볶음밥
₫ 140,000   식당정리
새우볶음밥
₫ 140,000   식당정리
카레라이스
₫ 140,000   식당정리
차이나는 고기집
   (소) 11:00 ~ 22:00 식당정리
 • RIO 포장마차

  085.785.0156

  17:00 ~ 05:00

 • 안녕하세요, 'RIO 포장마차' 입니다.