The Food

베트남요리

 • 0
 • 287
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 314
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 265
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 254
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 258
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 243
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 250
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 277
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 234
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 288
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 346
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 230
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 257
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 326
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 345
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 446
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 415
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 647
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 649
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 730
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 780
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 713
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 634
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 745
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 854
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 724
 • 1
 • 0