The Food

베트남요리

 • 0
 • 347
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 374
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 331
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 323
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 305
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 322
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 313
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 348
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 313
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 359
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 452
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 289
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 321
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 408
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 420
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 504
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 472
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 706
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 694
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 797
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 848
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 771
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 701
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 801
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 945
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 792
 • 1
 • 0