The Food

베트남요리

 • 0
 • 267
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 296
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 254
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 247
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 255
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 237
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 237
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 263
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 229
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 278
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 314
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 225
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 239
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 311
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 313
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 432
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 399
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 630
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 637
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 709
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 749
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 683
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 603
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 714
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 807
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 675
 • 1
 • 0