The Food

탕요리

 • 0
 • 88
 • 1
 • 0

Delivery

탕요리

 • 0
 • 69
 • 1
 • 0
굴국밥 ₫ 150,000

탕요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
감자탕 ₫ 550,000

탕요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
콩나물국밥 ₫ 140,000

탕요리

 • 0
 • 132
 • 1
 • 0
오소리국밥 ₫ 180,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 164
 • 1
 • 0
돼지국밥 ₫ 100,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 163
 • 1
 • 0
황태해장국 ₫ 150,000

탕요리

 • 0
 • 130
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 140
 • 1
 • 0
얼큰순대국 ₫ 170,000

탕요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0
뼈해장국 ₫ 160,000

탕요리

 • 0
 • 181
 • 1
 • 0
순대국 ₫ 160,000

탕요리

 • 0
 • 126
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 212
 • 1
 • 0

탕요리

 • 0
 • 194
 • 2
 • 0
설렁탕 ₫ 160,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 230
 • 1
 • 0

Delivery

탕요리

 • 0
 • 85
 • 1
 • 0
동태탕 (대) ₫ 650,000 (중) ₫ 450,000

Delivery

탕요리

 • 0
 • 218
 • 1
 • 0
맑은동태탕 (대) ₫ 650,000 (중) ₫ 450,000