The Food

베트남요리

 • 0
 • 123
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 132
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 124
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 122
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 135
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 112
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 112
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 123
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 107
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 126
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 126
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 111
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 128
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 126
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 308
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 282
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 461
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 485
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 512
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 513
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 477
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 416
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 502
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 565
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 449
 • 1
 • 0