The Food

베트남요리

 • 0
 • 32
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 32
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 28
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 31
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 31
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 29
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 30
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 33
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 36
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 231
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 210
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 326
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 368
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 378
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 376
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 323
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 305
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 372
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 426
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 319
 • 1
 • 0